bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Ovidiu Valeanu

Ovidiu Valeanu Avocat, MBA
bnt attorneys-at-law Partner, Румъния, Bucharest

 

Ovidiu Valeanu

Avocat, MBA
Partner

T +40213111213
F +40213142470

Gilescu Valeanu & Partners
020051 Bucharest

Profile
Partner
английски, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, съвместни предприятие, приватизация, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, Сливания и придобивания на свръхзадължени дружества, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Ползватели на търговски, производствени и офис площи, Частни капиталови инвестиции, институционални инвеститори и фондове, Покупко-продажба, Договори за строителство, земи - предназначение и планиране, Екологично право, инвестиции на зелена поляна, Недвижими имоти - управление и наем, Проекти за реструктуриране на недвижими имущества, Енергийни инсталации, ТРУДОВО ПРАВО, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване, Хранителни добавки, Правна рамка на хранителните продукти, Обществени поръчки и публично-частни партньорства, Транспорт и логистика, Търговски договори
Румъния