bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Časový test pro daňové osvobození při prodeji nemovitosti v případě zajišťovacího převodu práva běží nanovo

Dle uzavřeného Koordinačního výboru a platného znění zákona o daních z příjmů má zajišťovací převod práva vliv na běh lhůty pro osvobozeni příjmu z prodeje nemovité věci ve smyslu §4 odst. 1 pism. b) zákona o dani z příjmu (ZDP).

Časovým testem se označuje nezbytná doba vlastnictví nemovitosti, která je nutná pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob.

Zajišťovací převod práva je upraven v § 2040 až 2044 občanskeho zákoníku a slouží k zajištění dluhu. Jeho principem je smluvní a dočasný převod majetkových práv dlužníka na věřitele za účelem zajištění dluhu věřitele za dlužníkem po dobu existence tohoto dluhu. Smlouvou o zajišťovacím převodu práva zajišťuje dlužník dluh tím, že dočasně převede své právo věřiteli.

Zákon o daních z příjmů neobsahuje komplexní úpravu zajišťovacího převodu práva, proto byla problematika řešena v rámci tzv. Koordinačního výboru. Zástupci ministerstva financí nesouhlasili s návrhem předkladatele, a sice že zajišťovací převod práva má pouze zajišťovací funkci, nedochází při něm tedy ke zvýšení majetku, a proto nemá vliv na běh lhůty pro osvobození příjmu z prodeje nemovité věci, dojde-li po úhradě zajištěného dluhu k navrácení věci dlužníkovi.

Ze závěru finanční správy vyplývá, že důsledky zajišťovacího převodu práva spočívají v tom, že dlužník na věřitele fakticky převádí vlastnické právo k určité věci, i když je tento převod pouze dočasný a podmíněný. Jde o převod faktický a nikoli formální. Věřitel se tak stává faktickým vlastníkem dané věci. Zároveň uhrazením dluhu je věřitel povinen vydat dlužníkovi všehny užitky, které po dobu přechodného vlastnictví věci získal. Pouze v případě, kdy by dlužník svůj dluh řádně a včas nesplatil, stane se věřitel trvalým vlastníkem. Protože nedochází k navýšení majetku u věřitele ani u dlužníka, nejedná se o převod, který by podléhal dani z příjmů fyzických osob. Zajišťovací převod práva je tedy daňově neutrální.

To ale neznamená, že by nedocházelo k přerušení časového testu, tedy lhůty pro pro osvobození příjmu z prodeje nemovité věci ve smyslu §4 odst. 1 písm. b) ZDP.

Zdroj:
KOOV 557/29.01.20
Zákon o daních z příjmů

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat