bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Atpakaļ
Peter Maysenhölder

Peter Maysenhölder Rechtsanwalt
bnt attorneys-at-law Associated Partner, Čehija, Praha 1

 

Peter Maysenhölder

Rechtsanwalt
Associated Partner

T +420 222 929 301
F +420 222 929 309

bnt attorneys-at-law s.r.o.
CZ - 11000 Praha 1
Česká republika

Profils
Associated Partner
Čehu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu
KOMERCTIESĪBAS UN M&A, Komerctiesības, Uzņēmumu apvienošana un iegāde, Darbības atbilstība, Kopuzņēmumi
Neuerungen im tschechischen Insolvenzrecht [New Concepts of Czech Insolvency Law], WiRO 2012, 325
Verkauf von Anteilen deutscher Anteilsinhaber an tschechischen Gesellschaften [Divestment of German-held Interest in Czech Companies], WiRO 2011,65
Risiken der Forderungsanmeldung nach dem neuen tschechischen Insolvenzrecht [Risks Associated with Registering Claims under the New Czech Insolvency Law], WiRO 2009, 196
Second state examination, Higher Regional Court of Düsseldorf (Germany)
First state examination, University of Passau (Germany)
German Bar Association (regional division Karlsruhe)
Česká advokátní komora (Czech Bar Association)
Čehija