bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Podmienky spracovania osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážený užívateľ, používaním internetovej stránky bnt a prostredníctvom nej ponúkaných služieb poskytujete bnt Vaše osobné údaje. Týmto konaním poskytujete spoločnosti bnt international s.r.o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 952 644, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37373/B ako prevádzkovateľovi podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov") súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa. bnt spracúva Vaše osobné údaje na účely rozvoja podnikania (vrátane vytvárania databázy odberateľov bnt newsletteru a štatistických účelov).

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené a poskytnuté za účelom ich spracúvania ktorejkoľvek bnt pobočke v rámci Európy, pričom právna úprava niektorých z týchto krajín nezabezpečuje úroveň ochrany osobných údajov zodpovedajúcu legislatíve EÚ. Všetky bnt pobočky uskutočňujú vysoko účinné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu poškodeniu alebo zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému prístupu a poskytnutiu tretím osobám, ako aj proti akémukoľvek inému neoprávnenému spracúvaniu.

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov trvá po dobu existencie bnt international.

Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na . Ďalej vyhlasujete, že ako dotknutá osoba ste informovaný o svojich právach podľa § 28, 29 a 30 Zákona o ochrane osobných údajov (napr. právo vyžadovať opravu nesprávnych údajov, odvolať súhlas, vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil).

Zoznam bnt pobočiek a ich kontaktné údaje nájdete tu.

Pre detailné informácie o Vašich právach kliknite tu.